ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

  เว็บไซต์แสดงข้อมูลแบบเสมือนจริง โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในระดับประเทศและระดับภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อมูลและสถิติต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่านมา เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งผลคะแนนการเลือกตั้ง และข้อมูลผู้ได้รับเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลและสถิติต่างๆ ในการเลือกตั้ง ส.ว. ที่ผ่านมา เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งผลคะแนนการเลือกตั้ง และข้อมูลผู้ได้รับเลือกตั้ง

การออกเสียงประชามติ

รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ผลการออกเสียงประชามติ

พรรคการเมือง

ข้อมูลเบื้องต้นของพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

ความร่วมมือโดย

จำนวนผู้เข้าชม

© 2009-2020 by GPIUTMD

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)