เกี่ยวกับโครงการ

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตกลงร่วมมือกันดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเปิด (Open Data) ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันพัฒนา "ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง" ขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นโครงการนำร่องในการอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลการเลือกตั้งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการเลือกตั้งที่สำคัญในระดับท้องถิ่น และประเทศ การออกเสียงประชามติ และพรรคการเมือง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการตรวจสอบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ความร่วมมือโดย

จำนวนผู้เข้าชม

© 2009-2020 by GPIUTMD

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)